Open Source Matters

Open Source Matters (OSM) jest organizacją non-profit, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Organizacja ta została stworzona, aby finansować i reprezentować (zgodnie z prawem) projekt Joomla!.

OSM został zaprojektowany tak, aby być projektem elastycznym i zmieniającym się wraz z potrzebami projektu Joomla!, jednocześnie przyczyniając się do jego wsparcia i rozwoju w każdym czasie.

Struktura

Funkcjonariusze zarządu OSM pełnią również funkcje Członków Zarządu (przewodniczący, skarbnik i sekretarz). Komisja Rady OSM zarządza i odpowiada za poszczególne aspekty przeprowadzanych operacji.

Rola OSM

OSM pełni następujące funkcje:

 • Zarządza finansami w projekcie Joomla!
 • Zarządza kwestiami prawnymi związanymi z projektem Joomla!
 • Podpisuje i zawiera umowy z organizacjami partnerskimi reprezentując projekt Joomla!
 • Posiada i zarządza aktywami projektu Joomla! (domeny, znaki towarowe, prawa autorskie)
 • Prowadzi dochodzenia względem naruszenia licencji, praw autorskich i znaków towarowych

OSM pełni następujące obowiązki:

 • Przestrzegać norm prawnych
 • Przeprowadzać doroczne spotkanie
 • Prowadzić dokładny rejestr dokumentów, w tym protokołów z posiedzeń zarządu
 • Przygotowywać sprawozdania finansowe
 • Udostępniać informacje o działalności i finansach OSM, dostępnych w ramach przepisów prawa Stanów Zjednoczonych
 • Samoocena jest nieformalnym procesem, który OSM kontynuuje w celu zaspokojenia pilnych potrzeb wynikających z projektu Joomla!

Firma Open Source Matters jest Sponsorem Premium JoomlaDay Polska 2017.
Dziękujemy Firmie Open Source Matters za sponsorowanie 6 konferencji JoomlaDay Polska 2017.
Zapraszamy do odwiedzenia strony naszego Sponsora: www.opensourcematters.org


Sponsoring. Częste pytania

 • Co to jest sponsoring? +

  Sponsoring jest świadczeniem wzajemnym. Sponsor przekazuje środki na finansowanie konkretnych przedsięwzięć, projektów lub programów Fundacji, a Fundacja – jako sponsorowany promuje Sponsorowanego podczas realizacji projektu lub programu w formach określonych umową, np. umieszczeniem banerów, logo podczas imprez, w witrynach PCJ, w materiałach drukowanych.
 • Czy wydatki na sponsoring można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? +

  Tak. Wydatki firmy na sponsoring można zaliczyć w poczet kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zmianami), jeśli są to racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. W przypadku gdy wydatki poniesione w związku ze sponsoringiem mają na celu zwiększenie rozpoznawalności firmy i jej znaku (logo) albo zachęcenie potencjalnych klientów do nabywania produktów lub usług.
 • Czy wydatki na sponsoring można odliczać od podatku? +

  Nie. Wydatków na sponsoring nie można odliczać od podatku. Można natomiast zakwalifikować wydatki na sponsoring w poczet kosztów uzyskania przychodów.
 • Czy konieczne jest zawarcie pisemnej umowy sponsoringu? +

  Nie. Nie istnieje przepis, który nakładałby obowiązek zawierania umów sponsorskich pisemnie. Umowa sponsoringu jest umową cywilną nienazwaną, czyli nie regulują jej wprost przepisy prawa cywilnego. Strony mogą dowolnie ustalić treść umowy w ramach obowiązującego prawa. Umowa dla swej ważności nie musi być zawarta na piśmie, ale forma pisemna pozwala uniknąć ewentualnych sporów, co do tego, na co strony się zgodziły i do czego się zobowiązały.
 • 1

Nasi Sponsorzy

Złoty Sponsor JoomlaDay Polska 2017

Złoty Sponsor JoomlaDay Polska 2017

Sponsor Premium JoomlaDay Polska 2017

Srebrny Sponsor JoomlaDay Polska 2017

Srebrny Sponsor JoomlaDay Polska 2017

 

Srebrny Sponsor JoomlaDay Polska 2017

Brązowy Sponsor JoomlaDay Polska 2017

Brązowy Sponsor JoomlaDay Polska 2017

Brązowy Sponsor JoomlaDay Polska 2017

 

Możesz nam pomóc

Promujemy i upowszechniamy Joomla! w Polsce
Pomagaj realizować naszą misję

Dowiedz się więcej Przekaż darowiznę

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz kanał RSS

Subskrybuj