Statut Fundacji PCJ Otwarte Źródła został nadany uchwałą Fundatora z dnia 22 września 2011 r. Statut określa cele oraz zasady działania Fundacji, władze i kompetencje władz fundacji, źródła majątku i dochodów Fundacji, zasady reprezentowania Fundacji i inne podstawowe kwestie działania Fundacji.

Statut Fundacji PCJ Otwarte Źródła został nadany uchwałą Fundatora z dnia 22 września 2011 r. Statut określa cele oraz zasady działania Fundacji, władze i kompetencje władz fundacji, źródła majątku i dochodów Fundacji, zasady reprezentowania Fundacji i inne podstawowe kwestie działania Fundacji.

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja PCJ Otwarte Źródła zwana w dalszej treści Statutu „Fundacją”, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203 z późn. zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
 3. Fundacja posiada osobowość prawną.
 4. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Bełchatów.
 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dla właściwego realizowania swych celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Fundacja może dla celów współpracy zagranicznej posługiwać się tłumaczeniem nazwy na język angielski (PCJ Open Source Foundation) lub inne języki.
 5. Fundacja może posługiwać się skrótem nazwy w języku polskim w brzmieniu: Fundacja PCJ.
 6. Fundacja może tworzyć oddziały terenowe, filie, zakłady, a także przystępować do innych fundacji oraz do spółek.

§ 3

 1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego na rzecz całego społeczeństwa.
 2. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego.
 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
 4. W zakresie niezbędnym do realizacji celu statutowego i gospodarczych Fundacja może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego wykonanie określonych zadań lub czynności.

§ 4

 1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 2. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji, w tym pieczęci okrągłej z oznaczeniem nazwy Fundacji.

§ 5

Fundacja może ustanowić certyfikaty, odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 6

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Rozdział II. Cele i zadania Fundacji

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 7

Celem Fundacji jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa i kulturalna na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, promocja wolnego i otwartego oprogramowania oraz upowszechnianie nowoczesnych technologii komunikacyjnych i informacyjnych, szczególnie programów wspomagających cyfrową działalność wydawniczą osób i organizacji społecznych, wspólnot lokalnych, instytucji publicznych, związków wyznaniowych oraz firm, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw.

§ 8

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1. a) tworzenie płaszczyzny komunikacji, współpracy i wymiany doświadczeń użytkowników wolnego i otwartego oprogramowania, szczególnie systemu Joomla!;
  2. b) prowadzenie i wspieranie prac nad lokalizacją systemu Joomla!, rozwijanie polskiej elektronicznej dokumentacji Joomla!, utrzymanie i aktualizację polskiego serwera pomocy podręcznej oraz katalogu rozszerzeń;
  3. c) prowadzenie działań, projektów, programów, akcji oraz kampanii informacyjnych i edukacyjnych promujących rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz dotyczących znaczenia technologii komunikacyjnych i informacyjnych dla rozwoju społeczności lokalnych i społeczeństwa;
  4. d) organizowanie i wspieranie różnorodnych form edukacji formalnej i nieformalnej, w tym: organizowanie, wspieranie, koordynowanie, prowadzenie lub zlecanie szkoleń, kursów, konferencji, seminariów, odczytów, wystaw, prezentacji i innych form działalności szkoleniowej;
  5. e) prowadzenie działalności wydawniczej i popularyzatorskiej, w tym wydawanie książek, czasopism, biuletynów, broszur i innych materiałów drukowanych oraz tworzenie i prowadzenie witryn internetowych;
  6. f) popieranie działalności naukowej i naukowo-technicznej z zakresu informatyki oraz nauk społecznych, której przedmiotem są technologie komunikacyjne i informacyjne, rozwój wolnego oprogramowania oraz procesy organizowania się społeczności wirtualnych wokół idei wolnego oprogramowania i wolnego dostępu do informacji,
  7. g) współpracę ze środowiskami i organizacjami środowisk, które mogą korzystać z Joomla! jako narzędzia swojej działalności informacyjnej, wydawniczej, edukacyjnej, biznesowej, charytatywnej;
  8. h) gromadzenie środków materialnych i finansowych, w tym: darowizn, dotacji, spadków, zapisów, papierów wartościowych, odsetek bankowych, dochodów z działalności gospodarczej;
  9. i) podejmowanie wszelkich innych konkretnych działań, służących realizacji celów statutowych Fundacji.
 2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współdziałać z innymi podmiotami polskimi i zagranicznymi na podstawie stosownych umów i porozumień, a także podejmować starania o pomoc rzeczową i finansową od polskich i zagranicznych instytucji i organizacji.

Rozdział III. Władze Fundacji

Rozdział III. Władze Fundacji

§ 9

Władzami Fundacji są:

 1. a) Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
 2. b) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

A. Rada Fundacji

§ 10

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym i opiniującym Fundacji.
 2. Do zadań Rady należy w szczególności:
  1. a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
  2. b) uchwalanie programów działania i planów finansowych,
  3. c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,
  4. d) wybór i odwoływanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady.
  5. e) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
  6. f) ocena pracy Zarządu Fundacji, zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności i rocznych sprawozdań finansowych Fundacji oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  7. g) podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
  8. h) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
  9. i) ustalanie zasad i warunków zatrudnienia członków Zarządu, w tym ustalanie ich wynagrodzenia,
  10. j) uchwalanie ogólnych zasad finansowania realizowanych przez Fundację projektów i programów,

§ 11

 1. Rada Fundacji składa się co najmniej z 3 i nie więcej niż 21 członków.
 2. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator.
 3. Następnych członków Rady Fundacji – dla rozszerzenia składu Rady lub w miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję – powołuje swoją uchwałą Rada Fundacji.
 4. Kandydatów do Rady Fundacji może proponować każdy z członków Rady Fundacji oraz Zarząd Fundacji.
 5. Kandydatami do Rady Fundacji mogą być wolontariusze Polskiego Centrum Joomla!, a także osoby fizyczne i prawne, które chcą swoim doświadczeniem i kompetencjami służyć Fundacji.
 6. Funkcję członka Rady Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
 8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy. Nie dotyczy to umów zleceń i umów o dzieło.
 9. Jeżeli członkiem Rady jest osoba prawna, to jest ona reprezentowana przez pełnomocnego przedstawiciela.
 10. Kadencja Rady Fundacji trwa pięć lat.
 11. Bieg kadencji pierwszej Rady Fundacji rozpoczyna się z dniem rejestracji Fundacji, a bieg następnych kadencji rozpoczyna się z datą upływu bieżącej kadencji Rady.
 12. Powołanie Rady Fundacji nowej kadencji powinno nastąpić nie wcześniej niż na trzy miesiące przed upływem bieżącej kadencji Rady i nie później niż w dniu jej upływu.
 13. Mandat członka Rady Fundacji wygasa z dniem upływu kadencji oraz na skutek:
  1. a) oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Radzie Fundacji, zgłoszonego na posiedzeniu Rady lub Przewodniczącemu Rady Fundacji,
  2. b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  3. c) śmierci członka,
  4. d) odwołania uchwałą Rady Fundacji
 14. Rada może podjąć uchwałę o odwołaniu członka Rady na wniosek Przewodniczącego w przypadku, gdy członek Rady:
  1. a) nie uczestniczył bez usprawiedliwienia istotnymi przyczynami w trzech kolejnych posiedzeniach Rady,
  2. b) nie wykonuje przyjętych na siebie zobowiązań,
  3. c) działa na szkodę Fundacji.
 15. W przypadku, gdy członek Rady nie uczestniczył bez usprawiedliwienia istotnymi przyczynami w pięciu kolejnych posiedzeniach Rady, Przewodniczący Rady ma obowiązek przedłożyć Radzie wniosek o odwołanie członka Rady.
 16. Odwołanie członka Rady następuje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji.
 17. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniu Rady i wykonywania powierzonych im zadań.

§ 12

 1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i – na jego wniosek 1-2 Wiceprzewodniczących Rady Fundacji.
 2. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Fundacji kierują jej pracami.
 3. Do realizacji swoich zadań Rada Fundacji może powoływać komisje lub zespoły robocze.

§ 13

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Zarząd Fundacji z inicjatywy Przewodniczącego Rady lub własnej.
 3. Porządek obrad posiedzenia zwołanego w trybie zwykłym na podstawie propozycji Przewodniczącego Rady lub Zarządu Fundacji uchwala Rada Fundacji na swym posiedzeniu.
 4. Posiedzenie Rady może być również zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze z inicjatywy Przewodniczącego Rady lub Zarządu Fundacji, a także na wniosek przynajmniej 1/3 składu członków Rady.
 5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane przez Zarząd Fundacji nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 6. Porządek obrad nadzwyczajnego posiedzenia Rady ustala Zarząd Fundacji w porozumieniu z Przewodniczącym Rady. Porządek obrad musi uwzględniać rozpatrzenie sprawy zgłoszonej we wniosku o zwołanie posiedzenia. Nadzwyczajne posiedzenie Rady obraduje tylko w sprawach określonych tak ustalonym porządkiem obrad.

§ 14

 1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.
 2. Uchwały Rady Fundacji podejmowane są zwykłą większością oddanych głosów, chyba że inne zapisy Statutu stanowią inaczej.
 3. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
 4. Uchwały Rady mogą być podejmowane również w trybie pisemnym, w tym w formie elektronicznej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 nie dotyczy odwołania członków Rady Fundacji, powołania i odwołania członka Zarządu oraz udzielania absolutorium członkom Zarządu.
 6. Uchwały Rady Fundacji podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady.
 7. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.

B. Zarząd Fundacji

§ 15

 1. Zarząd Fundacji składa się z 3-5 osób, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa i Sekretarza, powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  1. a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady Fundacji,
  2. b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  3. c) śmierci członka Zarządu,
  4. d) odwołania przez Radę Fundacji.
 5. Odwołanie członka Zarządu Fundacji przed upływem kadencji może nastąpić w drodze uchwały podjętej przez Radę Fundacji zwykłą większością głosów na uzasadniony wniosek Prezesa Zarządu.
 6. Odwołanie Prezesa Zarządu przed upływem kadencji może nastąpić w drodze uchwały podjętej większością głosów w obecności co najmniej 2/3 składu Rady na wniosek zgłoszony w następstwie nieudzielenia Prezesowi absolutorium.
 7. Fundacja ponosi uzasadnione koszty związane z udziałem członków Zarządu w posiedzeniach Zarządu i wykonywaniem powierzonych im zadań.
 8. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Fundację na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego.

§ 16

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  1. a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  2. b) uczestnictwo w posiedzeniach Rady Fundacji,
  3. c) realizacja celów statutowych Fundacji,
  4. d) opracowywanie i realizowanie programów działania i planów finansowych Fundacji,
  5. e) ustanawianie regulaminów finansowania projektów i programów,
  6. f) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji, w tym w szczególności podejmowanie decyzji w sprawach realizacji i finansowania działań określonych w §8 Statutu,
  7. g) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  8. h) powoływanie oddziałów, filii lub innych jednostek organizacyjnych Fundacji,
  9. i) wnioskowanie do Rady Fundacji o zmianę Statutu,
  10. j) wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie lub o likwidację Fundacji,
  11. k) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.
 3. Zarząd zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji sprawozdanie z działalności Fundacji za rok ubiegły w terminie umożliwiającym rozpatrzenie sprawozdania przed dniem 30 czerwca każdego roku.

§ 17

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu mogą się odbywać z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności upoważniony przez niego Wiceprezes lub Sekretarz Zarządu.
 4. Zwołanie posiedzenia odbywa się poprzez powiadomienie o terminie i planowanym porządku pocztą elektroniczną lub listem poleconym z odpowiednim wyprzedzeniem, zgodnym z wewnętrznym ustaleniem Zarządu.
 5. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 6. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach, w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
 7. Zarząd może również podejmować uchwały w trybie pisemnym, w tym w formie elektronicznej, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 8. Postanowienia Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

C. Sposób reprezentacji

§ 18

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składa jednoosobowo Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu działających wspólnie.
 2. W sprawach dotyczących zaciągania zobowiązań majątkowych przekraczających wysokość Funduszu Założycielskiego Fundacji wymagane są podpisy: Prezesa i innego członka Zarządu.
 3. Oświadczenia woli w sprawach związanych z zatrudnieniem Prezesa Zarządu składa Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący Rady.

Rozdział IV. Majątek i dochody Fundacji

Rozdział IV. Majątek i dochody Fundacji

§ 19

 1. Majątek Fundacji stanowi przyznany w oświadczeniu woli Fundatora o ustanowieniu Fundacji fundusz założycielski w kwocie 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) oraz środki finansowe, wartości niematerialne i prawne, nieruchomości i ruchomości nabyte w trakcie działalności Fundacji.
 2. Z funduszu założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczona jest kwota 1000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych).

§ 20

 1. Dochody fundacji mogą pochodzić w szczególności z:
  1. a) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków i zapisów osób fizycznych,
  2. b) krajowych i zagranicznych darowizn, dotacji i subwencji osób prawnych,
  3. c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  4. d) odpłatnej działalności statutowej Fundacji,
  5. e) działalności gospodarczej Fundacji,
  6. f) dochodów z majątku fundacji,
  7. g) odsetek bankowych.

§ 21

 1. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Majątek i dochody Fundacji przeznaczone będą wyłącznie na realizację celów statutowych określonych w §7 niniejszego Statutu oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności i utrzymania Fundacji.
 2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację dowolnych celów statutowych Fundacji, jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania.
 3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia, wymagane przepisami prawa, składa Zarząd Fundacji.

§ 22

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady.
 2. Działalność gospodarczą, prowadzoną bezpośrednio przez Fundację, organizuje i kieruje Zarząd Fundacji.
 3. Wydzielonymi zakładami kierują ich dyrektorzy powoływani przez Zarząd Fundacji.
 4. Przedmiot działalności zakładów gospodarczych Fundacji oraz zakres uprawnień i obowiązków dyrektorów zakładów określają regulaminy organizacyjne zakładów nadane przez Zarząd Fundacji.

§ 23

Działalność gospodarcza może być prowadzona w zakresie:

 1. 18.12.Z Pozostałe drukowanie
 2. 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
 3. 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi
 4. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 5. 58.11.Z Wydawanie książek
 6. 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
 7. 58.13.Z Wydawanie gazet
 8. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 9. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
 10. 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
 11. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
 12. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 13. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 14. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 15. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 16. 63.12.Z Działalność portali internetowych
 17. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 18. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych.
 19. 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
 20. 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 21. 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 22. 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 23. 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center)
 24. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

§ 24

 1. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
  1. a) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. b) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. c) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,
  4. d) zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§ 25

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 26

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może się połączyć z inną fundacją.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 27

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 3. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji lub wyznaczony przez Radę Fundacji Likwidator zawiadamia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mocą uchwały Rady Fundacji zostaną przeznaczone na rzecz Fundacji Open Source Matters lub organizacji o zbliżonych celach działającej w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 28

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Załączniki:
Pobierz plik (Statut_Fundacji_PCJ_Otwarte_Zrodla.pdf)Statut Fundacji[Pierwszy statut Fundacji PCJ Otwarte Źródła nadany 22-09-2012]0 kB911 Pobieranie2013-04-11 09:28
Pobierz plik (Statut_Fundacji_PCJ_Otwarte_Zrodla_tekst_jednolity.pdf)Statut Fundacji - tekst jednolity[Zmieniony uchwałą z dnia 9.11.2011]0 kB1026 Pobieranie2013-04-11 09:30

Możesz nam pomóc

Promujemy i upowszechniamy Joomla! w Polsce
Pomagaj realizować naszą misję

Dowiedz się więcej Przekaż darowiznę

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz kanał RSS

Subskrybuj